مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
همديگر را پير نکنيم باور کنيد هرکس‌ درد خودش را دارد، دغدغه‌ و مشغله‌ خودش را دارد. براي ديگران آرزو کنيم بهترينها را، راحتي را. ياري کنيم همديگر را تا زندگي برايمان لذتبخش شود. آدمها آرام آرام پير نميشوند. آدمها در يک لحظه با يک تلفن،با يک جمله،يک نگاه،يک اتفاق،يک نيامدن،يک دير رسيدن،يک بايد برويم و با يک تمام کنيم پيرمي شوند. آدمها را لحظه ها پير نميکنند. آدم را آدم ها پير ميکنند. سعي کنيم هواي دل همديگر را بيشتر داشته باشيم...
;