مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
عجيب است كه پس از گذشت يك دقيقه به پزشكى اعتماد مى كنيم بعد از گذشت چند ساعت به كلاه بردارى !بعد از چند روز به دوستى بعد از چند ماه به همكارى بعد از چند سال به همسايه اى ??اما بعد از يك عمر به خدا اعتماد نمى كنيم...??
;