مهرداد میناوند
3 سال پیش
مهرداد میناوند
زمان زمانِ انتخابات است،هم رياست جمهورى هم شوراى شهر و تك تك هموطنانمان در تب و تاب اين دوره حساس و سرنوشت ساز.هر كس ايده اى دارد و هر كس به زعم خود فرد يا افراد اصلح را شناسايى كرده و يا در صدد يافتن آن ميباشد.همچون سالهاى گذشته نيز بازار تبليغات از طريق همگام شدن چهره هاى شناخته شده و چهره هايى كه تأثير مثبتى بر روند انتخابات و تصميم گيرى مردم دارند، با كانديداها داغِ داغ است.اما در اين مقطع حساس و بخصوص در اين مقطعى كه شهرهاى ايران بخصوص تهران بزرگ از هر حيث روزگار خوشى رو سپرى نميكنند(ترافيك،آلودگى،رانت خوارى.مجوزهاى بى رويه و هنجارشكن و....)دو نكته مهم را به كانديداهاى شوراى شهر و حاميانشان متذكر ميشوم: 1-از تمامىِ دوستان و عزيزانى كه بواسطه لطف مردم به يك چهره شناخته شده اى تبديل شده اند و تصميمشان بر تصميم مردم جهت انتخاب كانديداى مورد نظرشان تاثير مستقيم دارد عاجزانه استدعا دارم حامىِ افرادى باشند كه خودشان به واقع به عملكرد و تواناييشان اعتقاد دارند و نه بخاطر مسائل احساسى و يا خداى ناكرده مادى حامىِ آن شخص شده اند.چون اين عمل يك خيانت بزرگ تلقى مى گردد. 2-يك همشهرى دلش براى همشهرىِ خودش ميسوزد،منِ م
;