مهرداد میناوند
3 سال پیش
مهرداد میناوند
خدايا هر "گرہ اى" ?ہ بہ دستِ تو باز شد من بہ شانس نسبت دادم! هر"گرہ اى" ?ہ بہ دستم ?ور شد مقصر تو را دانستم خداي من ?م?م ?ن تابفہمم تو?نار مني، نہ روبروي من!
;