مهرداد میناوند
3 سال پیش
مهرداد میناوند
خيلى سعى كردم كه سكوت كنم،خيلى تلاش كردم مسائل اخير و بگو مگوها در فضاى مجازى و ميان پيشكسوتان را در رابطه با ماندن يا رفتن مهدى طارمى از ذهنم پاك كنم،ولى نشد.دلم خون شد از اين هجمه ها،از اين دشمن شاد كنى ها... دوستان اين چند وقت هر چند از سر دلسوزى انتقاد كرديد،حمايت كرديد و به يكديگر تاختيد اما يك نكته را كاملا فراموش كرديد كه ما يك عشق مشترك داريم و آن "پرسپوليس" بزرگ است.حيف است كه اين نام را با اين مسائل كوچك كنيم و بازيچه دست رقبا قرار دهيم.اگر قبول كرده ايد كه عاشق پرسپوليس هستيد،اگر قبول كرده ايد كه يار دوازدهم اين تيم مى باشيد و از همه مهمتر اگر به ايوانكوويچ و طاهرى اعتماد داريد،صلاح باشگاه را به آنها سپرده و فقط از پرسپوليس حمايت كنيد.هر كس وظيفه اى دارد و هرگاه جاى اين وظايف عوض شد يقين بدانيد كه تيمتان را چند پاره كرده ايد. به اميد موفقيت عشق مشتركمان "پرسپوليس" يا حق
;