مهرداد بایرامی
10 ماه پیش
مهرداد بایرامی
تا لحظه شکست به خدا ايمان داشته باش خواهي ديد که ان لحظه هرگز نخواهد رسيد . . . ??
;