مهرداد بایرامی
6 سال پیش
مهرداد بایرامی
هــم تونـــي اومد و ه?ــم ما مونــديم، دشمنــاي تراكتورم به آرزوشون نرسيــــدن، قهرمان كيــــه؟؟؟ تراخـــــــــــــتـــور ??????????
;