مهرداد بایرامی
4 سال پیش
مهرداد بایرامی
هيــچگاه نه به كسي بخنديد و نه قضاونش كنيد، هرگز نميدانيد شايد روزي شما هم در همان شرايط قرار بگيريد، خدايـا شــكرت ?????????????????????
;