مهرداد بایرامی
5 سال پیش
مهرداد بایرامی
افسوس که عمر خود تباهي کرديم صد قافله? گناه، راهي کرديم در دفتر ما نماند يک نکته سفيد از بس به شب و روز سياهي کرديم، دشداشه ، شبـتون خـوش??????????
;