مهرزاد معدنچی
هفته پیش
مهرزاد معدنچی
اگر به خودت ايمان داشته باشي ديگر نيازي نخواهي داشت که از ديگران بخواهي باورت کنند... به خودت براى اين همه راهى كه آمدى افتخار كن و به خودت براى مسيرى كه بايد بروى ايمان داشته باش...
;