مهرزاد معدنچی
5 ماه پیش
مهرزاد معدنچی
اگر به خودت ايمان داشته باشي ديگر نيازي نخواهي داشت که از ديگران بخواهي باورت کنند... به خودت براى اين همه راهى كه آمدى افتخار كن و به خودت براى مسيرى كه بايد بروى ايمان داشته باش...
;