مهرزاد معدنچی
5 سال پیش
مهرزاد معدنچی
هر مردي باهر منزلتي که باشي!! هنگامي که نخستين لحظات حياتت آغاز ميشود? در شکم يک زن هستي? هنگامي که گريه ميکني? درآغوش يک زن هستي? هنگامي که عاشق ميشوي? درقلب يک زن هستي? زن? {اصالت} است نه هدفي براي {اسارت} روز زن مبارک
;