محمد نوازی
سال پیش
محمد نوازی
2 مهر 98 در كنار دوستان عزيزم جناب دكتر پور نصر ( شهردار منطقه 16 تهران )و آقاى هادى ملاء زاده(شهردار ناحيه 3 خزانه) با آرزوى موفقيت ????????
;