محمد نوازی
4 ماه پیش
محمد نوازی
سال ?? تيم بهمن کرج #ايستاده از راست _نادرمحمدخاني_جمشيد شاه محمدي_حسين معمار_يوسف بخشي_هادي طباطبائ_رضا رضاي منش_نشسته از چپ #خدادا عزيزي_فرهاد مجيدي_حميد استيلي_محمدرضا مهدوي_محمد نوازي#??????????????
;