محمد نوازی
4 سال پیش
محمد نوازی
بعد ازگذر از مشغله هاي فصل گذشته به همراه براداران شاهمنصوري تصميم سفر به شهرستان هاي اين مملكت گرفتيم تا با كشف استعدادهاي ناب به بهبود و توسعه فوتبال كمك كرده باشيم.اولين شهر اليگودرز/لرستان
;