محمد نوازی
4 سال پیش
محمد نوازی
وقتي متوجه به دفاع مهندس داوود تاجران از شهروندان تهران شدم. با مراجعه به ستاد ايشان براي وي ارزوي موفقيت كردم
;