محمد ایران پوریان
صبر اوج احترام به حکمت خداست . .?
;