محمد ایران پوریان
از زندگى نا اميد نيستم چون ان خدايى كه به خاطر خنديدن گلها اسمانى را مى گرياند حتما براى خنده من هم كارى خواهد كرد
;