محمد ایران پوریان
خوبى را ارزو ميكنم براى انهايى كه با تمام بدى هايىكه ديدند ياد نگرفتند كه بد باشند
;