محمد ایران پوریان
بعضي موقع ها تقدير را ديگران برايت مي نويسند و انگاربعضي ها ساخته شدند تا ارزوهايت را خراب كنندگاهي بايد بغضت را فرو ببري وبا صداي بلند فرياد بزني خدايا راضي أم به حكمتت 0شرمنده ي هواداران خوب سپاهان شديم كه نتوانستيم صعود به فينال حذفي را تقديمشان كنيم خودتان ديديد چه شدوچطور چيزي كه دردستمان بود را أز مشت مان در اوردند????
;