محمد ایران پوریان
شهدا شرمنده ايم يادمان باشد همه ما مديون خون شهدا هستيم
;