محمد ایران پوریان
سلام بر تمام ترك زبانهاى با غيرت....براى حمايت از ديار اذربايجان غربى و ترك زبانها اين پست را گذاشتم ...ياشاااااا ????????
;