محمد ایران پوریان
dadashi ishala zud khub mishio ghavitaraz ghabl barmigardi??????
;