محمد ایران پوریان
Live in such a way that those who know you but dont know God will come to know God because they know you چنان زندگي کن که کساني که تو را مي شناسند، اما خدا را نمي شناسند به واسطه آشنايي با تو، با خدا آشنا شوند
;