محمد ایران پوریان
Knowing is not enough we should do what we know دانستن كافى نيست... بايد به دانسته خود عمل كنيد
;