محمد ایران پوریان
A person who never made a mistake never tried anything new كسى كه هرگز مرتكب اشتباهى نشده، هيچگاه چيز جديدى را تجربه نكرده است
;