محمد ایران پوریان
خدا صبر بده به خانواده مرحوم سعيد فرهنگى هوادار متعصب تيممون روحش شاد????
;