محمد ایران پوریان
داشتن کافي نيست، بايداقدام کرد خواستن کافي نيست، بايد کاري کرد Having isn’t enough, you should proceed Wanting isn’t enough, you should do
;