محمد ایران پوریان
کودک فلسطيني،به هواپيماها در هواي بهاري نگاه کن که چه زيبا برق ميزند، به تانکها، بمب افکنها نگاه کن....، هيچ کودک آمريکايي شانستو را ندارد، او فقط روي پرده سينما آنها را ديده،کودکم بخواب و به خاطر داشته باش جايت بهشت است اما چيزي بخورو بياشام که صف محشر طولانيست، گرسنه ات نشود....، کودکم بخواب ولي يادت نرود دستو صورتت را بشويي، فرشتگان انتظار کودکان تميز را ميکشند،و هيچ در فکر دلتنگي مادر نباش...!!! او مرگ را ترجيح ميدهد و نزد تو مي آيد ، و ما هم قول ميدهيم پاي مجسمه آزادي گوري ظريف برايت بسازيم تا رهگذران دسته هاي گل برايت بياورند، بداني که فراموش نميشوي.... !!
;