محمد قاضی
2 سال پیش
محمد قاضی
مخلوقات عجيبي هستيم؛ براي گناهان خودمان وکيل هستيم و براي اشتباهات ديگران قاضي... ????????????????????
;