محمد قاضی
2 سال پیش
محمد قاضی
اسرار ازل را نه تو داني و نه من وين حرف معما نه تو خواني و نه من هست از پس پرده گفتگوي من و تو چون پرده در افتد نه تو ماني و نه من
;