محمد قاضی
سال پیش
محمد قاضی
الماس از تراش و انسان از تلاش مي‌درخشد ??
;