محمد قاضی
2 سال پیش
محمد قاضی
مثل گندم باش؛ زير خاک مي‌برندش،باز مي‌رويد پُرتر زير سنگ مي‌برندش،آرد مي‌شود پُربهاتر آتش مي‌زنندش،نان مي‌شود مطلوب‌تر به دندان مي جوندش،جان مي‌شود نيرومندتر ذات بايد ارزش‌مند باشد... ????????????????????
;