محمد قاضی
سال پیش
محمد قاضی
سرم را نه ظلم مي تواند خم کند ، نه مرگ ، نه ترس ، سرم فقط براي بوسيدن دست هاي تو خم مي شود پدرم ؛ ???????????????? روز مرد رو به تمام مردها سرزمينم تبريك عرض ميكنم
;