محمد قاضی
سال پیش
محمد قاضی
در بزرگراه زندگي "راهت" "راحت" نخواهد بود هر "چاله‌اي" "چاره‌اي" به تو خواهد آموخت براي جلوگيري از "پسرفت" "پس بايد رفت" ...
;