محمد قاضی
سال پیش
محمد قاضی
زماني پخته مي‌ شويد که مي‌ فهميد نيازي نيست به هر چيزي واکنش نشان دهيد يا به هر حرفي جواب دهيد …!!
;