محمد قاضی
سال پیش
محمد قاضی
من از هيچ شروع كردم براى همين باخت براى من معنى نداره و هر چى كه بدست بيارم برد محسوب ميشه.??
;