محمد قاضی
سال پیش
محمد قاضی
هميشه سكوت نشانه ى تاييد حرف طرف مقابل نيست، گاهى نشانه ى؛ قطع اميد از سطح شعور اوست...
;