محمد قاضی
4 سال پیش
محمد قاضی
من براي متنفر بودن از كساني كه از من متنفرند وقتي ندارم،زيرا درگير دوست داشتن كساني هستم كه مرا دوست دارند...??????
;