محمد قاضی
5 سال پیش
محمد قاضی
مردها خيلي هم خوبند... دوست داشتني و مهربان.. عاشق محبت واقعي... گاهي وقتا مثل يه بچه از ته دل خوشحالند.. و گاهي مثل يک پيرمرد خسته... اکثرشان تنهايي را تجربه کرده اند... بيشترشان درد کشيده اند... و اکثرا غمهايشانرا در وجودشان مخفي کرده اند.. خيلي از اشک ها را نگذاشته اند از چشمانشان بيرون بريزد.. مردها ميروند قدم ميزنند تا يادشان نرود که به جاي گريه بايد قدمهاي محکم داشته باشند.. همانهايي که اگر عاشق شوند ؛ برايتان شاملو مي شوند ،يا فرهاد و بيستون ميکنند... و تو بهشت را روي زمين خواهي داشت... اري اينها مرد هستند... فروغ فرخزاد روز مرد مبارک????
;