محمد قاضی
4 سال پیش
محمد قاضی
اگرتخم مرغي بانيروي بيروني بشکند,پايان زندگي است،ولي اگربانيروي داخلي بشکند,آغاززندگي است،بهترين چيزهاوبزرگترين تغييرات هميشه ازدرون آغازميشوند. هفته خوبي داشته باشيد ????
;