محمد قاضی
4 سال پیش
محمد قاضی
امشب به صحرا جسم بي كفن جسم شهيدان است شام غريبان است امشب نواي كودكان بر بام كيوان است شام غريبان است آل علي ويران نشين،اندر بيابان است شام غريبان است
;