محمد قاضی
4 سال پیش
محمد قاضی
امروز خوبي را آرزو ميكنم، براي آنهايى كه، با تمام بديهايى كه ديدند، ياد نگرفتند بد باشند. تمرين امروز با حضور خانوم فاطمه حمامي نصر آبادي "معلوليت محدوديت نيست"
;