محسن خلیلی
12 ماه پیش
محسن خلیلی
ميدانيد در گاو بازي چه کسي برنده است؟ آنکه بهترين جاخالي را داده! نه او که با گاو درگير شده در زندگي هم وقتي گاوي به سمت شما مي آيد کنار بکشيد درگيري با گاوهاي زندگي بي فايده است!!! ????????????
;