محسن خلیلی
10 ماه پیش
محسن خلیلی
وقتي روي سد کردن راه موفقيت ديگران متمرکز مي شويد، هزاران فرصت رشدي که پيش روي خود شماست را از دست مي دهيد.????????????
;