محسن خلیلی
8 ماه پیش
محسن خلیلی
زندگ? مجموعه‌ا? از شکستها و پ?روز?هاست ... و از خاطر نبر?م فقط مردگان هستند که اشتباه نم?کنند ..! شکستها از ما انسانها? ن?رومندتر? م?سازند ... ما بهتر?ن درسها را در زمان سخت?ها آموخته‌ايم ...????????????
;