محسن خلیلی
6 ماه پیش
محسن خلیلی
زندگي انسان مانند شبنمي است که از برگ گلي ميلغزد و فرو مي چکد ... پس آن را غنيمت شماريد و به شادماني زندگي کنيد...????????????
;