محسن خلیلی
سال پیش
محسن خلیلی
سرداران بزرگ و فاتح در تاريخ هم شكست خورده اند. وقتي شكست تو مقابل ديگران مي شود افتخار رقبا، يعني راه را درست رفته ايد. بازهم اوج مي گيريم. يا علي مدد ????????????
;