محسن خلیلی
سال پیش
محسن خلیلی
اتحاد رمز موفقيت ما بوده و خواهد بود براي موفقيت بايد در کنار هم باشيم و اجازه ندهيم بدخواهان از کوچکترين لغزشي به نفع خود بهره برداري کنند. با حمايت بي چون و چرا از اين تيم در کنار شما سومين قهرماني پياپي را جشن مي گيريم????????????
;