محسن خلیلی
سال پیش
محسن خلیلی
ديدن تصاوير مناطق سيل زده استان هاي گلستان و مازندران سال نو را به كاممان تلخ و همه ما را نگران كرده است. اميدوارم با توجه بيشتر مسئولين، اين بحران با كمترين خسارت جاني و مالي به پايان رسيده و اين مردم نازنين هر چه زودتر روي آرامش را ببينند????
;