محسن خلیلی
سال پیش
محسن خلیلی
شماييد که رنگ قرمز را بالا نگه داشته ايد و نميگذاريد پرچم پرسپوليس پايين بيايد. شما که باشيد، دل بازيکن و مربي و مدير گرم است؛ سخت کار ميکنند و تا آخرين لحظه هر بازي مي جنگند، چون مي دانند که شما قدر تلاش و زحمات شان را درک مي کنيد. شما بارها پرسپوليسِ جنگنده و سختکوش را پس از باخت هم تشويق کرده ايد. و اين چيزي نيست که ما فراموش کنيم. شش بازي ديگر در ليگ مانده و لحظه لحظه اش را بايد کنار هم سپري کنيم و همه قاب ها را مثل اين قاب، سرخ نگه داريم. قاب ها، سرخ و پرچم پرسپوليس؛ بالا????????????
;